Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Belangrijke informatie over prijs- en marktontwikkelingen 2019

Op weg naar het einde van het jaar kijken we vooruit naar de effecten van marktontwikkelingen en voorgenomen belastingmaatregelen voor aankomend jaar. We willen u alvast informeren over de belangrijkste ontwikkelingen.

Afvalstoffenbelasting – Overheid stelt forse verhoging voor!
Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangegeven de belasting op het verbranden en storten van afval meer dan te verdubbelen. Namelijk van € 13,21 naar € 31,39 per 1.000 kg. Een duidelijk signaal dat de overheid het belastingstelsel verdergaand vergroent en initiatieven voor hergebruik van schaarse grondstoffen wenst te stimuleren. Verbranden of storten past niet in een duurzame toekomst.

Verwerking – Effecten van vraag en aanbod!
Economische groei kent tal van voordelen, maar laat ook de hoeveelheden afval fors toenemen. Steeds vaker zitten beschikbare verwerkingsinstallaties overvol. Een drastisch gewijzigde balans in vraag en aanbod heeft vervolgens effect op de prijzen aan de poort van deze installaties en resulteert in hogere kwaliteitseisen voor de verschillende soorten afval; voor laagwaardige soorten is weinig tot geen animo.

Logistiek – Factoren met merkbare invloed!
Elk jaar wordt door NIWO een raming gemaakt van de kostenontwikkelingen van de logistieke dienstverlening branche voor het komende jaar; de NEA-index. Meerdere factoren laten de kosten harder stijgen dan voorgaande jaren en gebleken is dat de raming van vorig jaar te laag is vastgesteld. Voor 2019 zal de raming boven de 6% uit gaan komen.

• Een nieuwe CAO, stijgende pensioenpremies en een gespannen arbeidsmarkt geeft een stijging van de loonkosten van bijna 5%.
• Brandstofkosten liggen nu al 8% boven het niveau van januari dit jaar.
• Toenemende verkeersintensiteit vertaalt zich in een toename van de congestie van circa 0,3%.

Genoemde ontwikkelingen hebben op verschillende wijze effect op de dienstverlening zoals wij die voor u mogen verzorgen. Het effect kan per soort afval, type logistiek of vorm van dienstverlening een verschillende uitwerking hebben. Voor de meest voorkomende soorten afval geven wij alvast een doorkijk.

Restafval
Zoals aangekondigd zal de afvalstoffenbelasting per 1 januari aanzienlijk stijgen. In combinatie met hogere poorttarieven voor extra volumes bij de centrales, gaat dit resulteren in verhogingen boven de € 20,- per 1.000 kg restafval. De voorgenomen belastingmaatregel wordt in november door de Eerste en Tweede Kamer behandeld. De uitkomst hiervan wordt richting het eind van dit jaar verwacht.

Bouw- en sloopafval
De kosten voor verwerking van bouw- en sloopafval gaan meer dan gemiddeld stijgen. De oorzaken zijn:
• Betere bronscheiding resulteert in een hoger aandeel restafval per 1.000 kg materiaal.
• De economie maakt een forse inhaalslag waardoor installaties vaker ‘vol’ zitten.
• Sorteerstromen zoals folies, zeefzand, puin en hout zijn door hogere kwaliteitseisen moeilijker af te zetten in de verwerkingsketens; materialen moeten extra sorteerstappen doorlopen.

Hout
Ondanks een relatief stabiele markt, is er nog onzekerheid over het aanscherpen van de bronscheidings-eisen van de overheid in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 (LAP 3). We verwachten dat onder andere door de hogere kwaliteitseisen en de verwerkingsoverschotten, de kosten voor verwerking zullen stijgen.

Papier, karton en folie
Dit is een mondiale markt. Met name de Chinese overheid is nog altijd zeer terughoudend bij het importeren van deze materialen. De markt lijkt voorzichtig te anticiperen op een beperkte herstart van export voor enkel de hogere kwaliteiten. Mogelijk resulteert dit in betere opbrengstprijzen. Voor de lagere kwaliteiten blijft de prijsdruk onverminderd hoog. Voor folie wordt sowieso geen prijsherstel verwacht.

Gevaarlijk afval
Door tekort aan verwerkingscapaciteit in binnen- en buitenland voor praktisch alle gevaarlijke afvalstromen en de aangekondigde afvalstoffenbelasting, stijgen de tarieven voor eindverwerking fors. Voor sommige materialen moet rekening worden gehouden met stijgingen van meer dan 9%. Daarnaast zien we dat specifieke installaties bij eindverwerkers verouderd raken en forse investeringen nodig zijn om het toenemende volume veilig en conform strengere regelgeving te kunnen verwerken. Continuïteit is daarbij essentieel en uitdagend.

Samen
Het voorkomen van restafval en het herwinnen van grondstoffen uit afval zijn en blijven de belangrijkste thema’s voor de toekomst. Daarbij pakt de overheid via belastingmaatregelen en aanscherping van wet- en regelgeving vaker een sturende rol. Dit in combinatie met toenemende volumes in de markt en schaarste aan verwerkingscapaciteiten, heeft consequenties voor prijzen en kwaliteiten. Laten we dus samen vanuit de ambitie ‘Afval bestaat niet’, actief blijven kijken naar de beste oplossingen om de impact hiervan op uw onderneming te beperken.

Heeft u vragen of wilt u aan de slag? Maak dan een afspraak met uw Renewi contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Namens Renewi Nederland B.V.,